EULA · „Pogoda na wesoło”

Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego (zwana dalej „EULA”) jest prawnie wiążącym dokumentem pomiędzy Tobą a przedsiębiorstwem LFW sp. z o.o. z siedzibą w Polsce, przy ul. Sienkiewicza 23/3, 74-240 Lipiany, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001106201, NIP: 8531532314, REGON: 528666718 (zwanym dalej „ZsuiwaL”).

Niniejsza umowa EULA reguluje nabycie oraz korzystanie z aplikacji „Pogoda na wesoło” (zwanej dalej „Aplikacją”) bezpośrednio od ZsuiwaL lub pośrednio poprzez autoryzowanego przez ZsuiwaL dystrybutora, lub sprzedawcę.

Proszę uważnie przeczytać niniejszą umowę EULA przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji. Niniejsza umowa EULA zapewnia licencję na korzystanie z Aplikacji, jak również zawiera zasady świadczenia usług oraz inne ważne informacje.

Poprzez zaznaczenie pola „Akceptuję Licencję Użytkownika Końcowego i Politykę prywatności” w Aplikacji lub korzystanie z Aplikacji potwierdzasz swoją zgodę na warunki przedstawione w niniejszej umowie EULA.

Niniejsza umowa EULA ma zastosowanie wyłącznie do Aplikacji dostarczanej przez ZsuiwaL, niezależnie od tego, czy w niniejszej umowie pojawia się nawiązanie do jakiejkolwiek innej aplikacji. Niniejsza umowa EULA ma także zastosowanie do wszelkich aktualizacji Aplikacji, dodatków, usług internetowych oraz wsparcia technicznego odnośnie do Aplikacji, chyba że usługi te mają swoje odrębne postanowienia. W takiej sytuacji mają zastosowanie postanowienia specyficzne dla danej usługi.

 1. Licencja

1.1 Udzielenie licencji

ZsuiwaL niniejszym przyznaje Ci osobistą, warunkową, odwołalną, nieprzenoszalną i niewyłączną licencję na używanie Aplikacji na Twoich urządzeniach w zgodzie z postanowieniami niniejszej umowy EULA.

Nie możesz:

 • Edytować, naruszać, zmieniać, adaptować, tłumaczyć lub w jakikolwiek inny sposób zmieniać całości albo jakiejkolwiek części Aplikacji ani sprawiać, by całość albo jakakolwiek część Aplikacji stała się częścią innego oprogramowania. Nie zezwala się na dekompilację, deasemblację lub inżynierię wsteczną Aplikacji ani na próby wykonywania takich czynności wobec Aplikacji, bez pisemnej zgody przedsiębiorstwa ZsuiwaL;
 • Reprodukować, kopiować, odsprzedawać lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać Aplikacji do celów komercyjnych, bez pisemnej zgody przedsiębiorstwa ZsuiwaL;
 • Używać takich wersji Aplikacji, które zostały poddane modyfikacji w sposób nieautoryzowany przez ZsuiwaL;
 • W sposób nieautoryzowany przez ZsuiwaL blokować czy zakłócać działania tych komponentów Aplikacji, których celem jest zapewnienie przychodu przedsiębiorstwu ZsuiwaL (wliczając w to blokowanie/usuwanie reklam, omijanie mechanizmów płatności itp.). Powyższa klauzula zabrania usuwania reklam tymi metodami, które nie zostały wyraźnie zaaprobowane przez ZsuiwaL.
 • Używać Aplikacji w sposób niezgodny z lokalnym, krajowym bądź międzynarodowym prawem;
 • Używać Aplikacji w sytuacjach zagrożenia życia. Niedopuszczalne jest również podejmowanie decyzji, od których zależeć może bezpieczeństwo osób, mienia, czy jakiejkolwiek innej wartości prawnie chronionej, na podstawie informacji dostarczanych przez Aplikację;
 • Swoim zachowaniem zakłócać korzystanie z Aplikacji innym użytkownikom;
 • Używać Aplikacji w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek celu niedającym pogodzić się z warunkami niniejszej umowy EULA.

1.2 Własność intelektualna i prawa autorskie

Aplikacja w każdym przypadku pozostaje własnością przedsiębiorstwa ZsuiwaL. ZsuiwaL zachowuje i zastrzega sobie wszelkie prawa do Aplikacji. ZsuiwaL w szczególności zastrzega sobie prawo do przyznawania licencji na użycie Aplikacji osobom i podmiotom trzecim na zasadach odmiennych od niniejszej umowy EULA.

 1. Polityka prywatności

ZsuiwaL szanuje Twoje prawo do prywatności i rozumie, jak ważna jest należyta ochrona Twoich danych. Polityka prywatności przedsiębiorstwa ZsuiwaL dla Aplikacji (zwana dalej „Polityką prywatności” lub „Polityką”) jest dostępna pod adresem: https://funnyweather.zsuiwal.com/pl/pp. Polityka prywatności ma zastosowanie do niniejszej umowy EULA i jest prawnie wiążącym załącznikiem do niej.

Używając Aplikacji, zgadzasz się z postanowieniami Polityki prywatności oraz ze wszystkimi postanowieniami, do których Polityka się odnosi.

Zaakceptowanie warunków Polityki prywatności jest jednym z warunków udzielenia Tobie przez ZsuiwaL licencji na używanie Aplikacji. Używanie Aplikacji bez zaakceptowania warunków Polityki jest niedopuszczalne.

 1. Płatności i sprzedaż subskrypcji/odblokowań premium

ZsuiwaL może oferować Ci tak zwane „subskrypcje premium” lub „jednorazowe odblokowanie funkcji premium” do użytku wraz z Aplikacją (zwane dalej: „Płatnymi produktami”). Wszystkie Płatne produkty są treściami cyfrowymi i są Ci licencjonowane w sposób ograniczony, warunkowy, osobisty, niezbywalny, niesublicencjonowalny, odwołalny i mający zastosowanie wyłącznie do użytku niekomercyjnego. Zakup Płatnych produktów odbywa się z poziomu Aplikacji, za pośrednictwem sklepu Google Play.

Ważny Płatny produkt wyłącza reklamy w aplikacji, co w niniejszej umowie zwane jest „Korzyścią podstawową”. Płatny produkt może dodatkowo odblokować ustawienia i funkcje niedostępne dla użytkowników nieposiadających ważnej subskrypcji/odblokowania (dalej: „Korzyści dodatkowe”). Korzyści podstawowe oraz Korzyści dodatkowe zwane będą dalej łącznie „Korzyściami premium”. 

Zakres korzyści dodatkowych ZsuiwaL określa wedle własnego uznania. ZsuiwaL zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu Korzyści dodatkowych w każdej chwili i z dowolnego powodu, bez uprzedniego powiadomienia lub rekompensaty dla Ciebie.

„Subskrypcja premium” (zwana dalej „Subskrypcją”) może zawierać bezpłatny okres próbny (dalej: „Okres próbny”). Podczas Okresu próbnego masz dostęp do Korzyści premium. Po zakończeniu Okresu próbnego automatycznie rozpoczyna się płatny okres rozliczeniowy i zostaje obciążona Twoja metoda płatności. Aby temu zapobiec, możesz anulować Subskrypcję przed zakończeniem Okresu próbnego; wówczas zachowasz dostęp do Korzyści premium do końca Okresu próbnego. Jeżeli anulujesz Subskrypcję w trakcie płatnego okresu rozliczeniowego, zachowasz dostęp do Korzyści premium do końca tego okresu, po czym subskrypcja zostanie zakończona, następny okres rozliczeniowy nie rozpocznie się i nie dojdzie do kolejnego obciążenia. Anulowanie subskrypcji odbywa się poprzez sklep Google Play. Link do odpowiedniej strony sklepu Google Play, umożliwiającej anulowanie subskrypcji, dostępny jest w Aplikacji. 

Jeżeli odinstalujesz Aplikację lub w jakikolwiek inny sposób przestaniesz z niej korzystać, a posiadasz aktywną Subskrypcję, nie zostanie ona automatycznie anulowana, a Twoja metoda płatności wciąż może być obciążana. ZsuiwaL nie przyzna Ci zwrotu za niewykorzystaną Subskrypcję ani za żaden inny Płatny produkt.

Na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w tym Polski) i Zjednoczonego Królestwa ostatecznym sprzedawcą Płatnych produktów jest Google Commerce Limited.

Proszę zważyć, że ponieważ dostęp do treści cyfrowych zostanie Ci zapewniony niezwłocznie, wszelkie płatności za Płatne produkty są OSTATECZNE I BEZZWROTNE.

ZsuiwaL przyznaje zwroty kosztów za Płatne produkty wyłącznie w razie niedostarczenia do Ciebie Korzyści podstawowej pomimo prawidłowo przeprowadzonej transakcji. Dodatkowym, koniecznym warunkiem jest niepowodzenie próby pomocy technicznej oferowanej przez ZsuiwaL, co zostało zdefiniowane dalej. W razie wystąpienia problemów z Płatnym produktem, poinformuj ZsuiwaL o tym fakcie poprzez wbudowaną w Aplikację opcję kontaktu lub poprzez e-mail [email protected] (wyłącznie, gdy opcja kontaktu z Aplikacji jest niedostępna). W swojej wiadomości należy umieścić numer zamówienia, opisać, na czym polega problem, oraz zamieścić zrzuty ekranu, jeżeli może to pomóc. ZsuiwaL odpowiada w ciągu 3 dni roboczych. ZsuiwaL postara się, wedle swojej najlepszej wiedzy i umiejętności pomóc Ci przywrócić Korzyść podstawową, pod warunkiem ścisłego przestrzegania przez Ciebie wydawanych przezeń porad i dostarczania przez Ciebie ewentualnych informacji dodatkowych, których ZsuiwaL może potrzebować do diagnozy lub rozwiązania problemu. W sytuacji, gdy ZsuiwaL nie będzie w stanie, pomimo Twojej prawidłowej współpracy, rozwiązać Twojego problemu z Płatnym produktem, ZsuiwaL przyzna Ci całkowity bądź częściowy zwrot kosztów za twój zakup Płatnego produktu, w zależności od tego, jak długo faktycznie możliwe było korzystanie przez Ciebie z Korzyści podstawowej.

Jeżeli obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, przyjmujesz do wiadomości, że ZsuiwaL nie ma obowiązku oferować zwrotów kosztów za subskrypcje/odblokowania w innych niż wymieniona wyżej sytuacjach oraz że możesz nie otrzymać pieniędzy lub żadnej innej rekompensaty za niewykorzystane Płatne produkty. ZsuiwaL zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia zwrotu w przypadku nieprzestrzegania przez Ciebie warunków niniejszej umowy EULA. ZsuiwaL nie musi oferować zwrotów w sytuacjach, gdy zakup nie był przez Ciebie autoryzowany lub był przypadkowy, kiedy Płatny produkt nie spełnia Twoich oczekiwań, kiedy nie korzystasz z Płatnego produktu lub gdy zmienisz zdanie po zakupie.  

ZsuiwaL zastrzega sobie prawo do przyznawania, wedle własnego uznania, zwrotów za Płatne produkty oraz do udostępniania, wedle własnego uznania, Korzyści premium niektórym użytkownikom z pominięciem powszechnie dostępnych metod płatności.

ZsuiwaL może regulować, zarządzać, kontrolować, modyfikować, dodawać i usuwać Płatne produkty w dowolnej chwili, bez uprzedniego powiadomienia czy jakiejkolwiek rekompensaty dla Ciebie. „Modyfikowanie” oznacza w szczególności, lecz nie ograniczając do: zmiany cen, dostępności (w tym geograficznej), funkcjonalności.

ZsuiwaL może, wedle własnego uznania, oferować kody promocyjne (zwane dalej „Kodami”) do użytku z Płatnymi produktami. Kody wykorzystywane są poprzez system płatności Google Play. Kody są niepowtarzalne, jednorazowe, ograniczone czasowo, niewymienialne i niepodlegające zwrotowi. Liczba oraz dostępność Kodów jest ograniczona. Każdy z Kodów jest powiązany i przeznaczony do użycia z konkretnym Płatnym produktem. Zależnie od typu Płatnego produktu powiązanego z Kodem, Kod może bezpłatnie zapewniać: tymczasowy lub trwały dostęp do Płatnego produktu, wydłużony okres próbny na Płatny produkt, zniżkę na Płatny produkt lub kombinację wyżej wymienionych korzyści. Informacja dotycząca korzyści, jakie zapewnia Kod, będzie dostępna w miejscu jego opublikowania. 

ZsuiwaL może publikować Kody w miejscach publicznie dostępnych, takich jak: jego strona internetowa, strona na FB, publiczne grupy na FB. ZsuiwaL może również, wedle własnego uznania, przyznawać Kody konkretnym osobom lub grupom ludzi. Ze względu na jednorazowość Kodów, ZsuiwaL nie może zagwarantować możliwości wykorzystania przez Ciebie publicznie dostępnych Kodów.

Jeżeli Kod powiązany jest z subskrypcją, po jego wykorzystaniu przyznany zostanie wydłużony bezpłatny okres próbny na subskrypcję, po upłynięciu którego automatycznie rozpocznie się zgodny z typem danej subskrypcji płatny okres rozliczeniowy, a Twoja metoda płatności zostanie obciążona.

ZsuiwaL nie ma obowiązku oferować pieniędzy lub żadnej innej rekompensaty za niewykorzystane Kody.

ZsuiwaL może oferować bezpłatny, czasowy dostęp do Korzyści premium w zamian za obejrzenie specjalnej reklamy (dalej „Reklamy z nagrodą”) przez określony w reklamie czas. Zamknięcie reklamy przed upływem wyżej wymienionego czasu nie powoduje przyznania dostępu do Korzyści premium. Okres, na jaki przyznawany jest dostęp do Korzyści premium po obejrzeniu Reklamy z nagrodą, ZsuiwaL określa wedle własnego uznania. Dostępność Reklamy z nagrodą może być ograniczona.

 1. Treści wygenerowane przez użytkowników

Aplikacja może zapewniać opcję nadsyłania treści wygenerowanych przez użytkownika (między innymi nadsyłania własnych opisów pogody), zwanych dalej „treściami” lub „Twoim wkładem” ­– w przypadku treści nadesłanych przez Ciebie. W zamian za możliwość korzystania z tej funkcji Aplikacji oraz w zakresie, w jakim Twój wkład powoduje zaistnienie praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej, niniejszym przyznajesz przedsiębiorstwu ZsuiwaL wyłączne, nieodpłatne, wieczne, nieodwołalne, całkowicie zbywalne i sublicencjonowalne, międzynarodowe prawo i licencję na użycie Twojego wkładu w każdy sposób i w każdym celu, w szczególności, lecz nie ograniczając do: reprodukcji, kopiowania, adaptacji, modyfikowania, publikowania i dystrybuowania bez uprzedzenia, uznania autorstwa czy rekompensaty dla Ciebie. Jeżeli obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, niniejszym zrzekasz się swoich praw do Twojego wkładu na rzecz przedsiębiorstwa ZsuiwaL. Niniejszym zastrzega się, że powyższe udzielenie licencji i zrzeczenie się praw pozostają w mocy nawet po wypowiedzeniu/rozwiązaniu niniejszej umowy.

Publikowane treści muszą być zgodne z tematyką aplikacji oraz obowiązującymi w Aplikacji dobrymi obyczajami. Niedopuszczalne są treści obrażające czy poniżające konkretne osoby lub grupy osób (wliczając w to, lecz nie ograniczając do grup narodowościowych, etnicznych, wyznaniowych, społecznych, zawodowych, politycznych, orientacji seksualnych, osób niepełnosprawnych itp.). W aplikacji nie ma miejsca na treści przedstawiające czy pochwalające: przemoc wobec ludzi lub zwierząt, łamanie prawa, używanie narkotyków. Zabronione jest publikowanie treści o charakterze seksualnym. Ponadto nie zezwala się na treści nawiązujące do rzeczywistych konfliktów zbrojnych, zbrodni czy katastrof naturalnych. Jedynym akceptowalnym celem dla ewentualnej mowy nienawiści może być pogoda, klimat i inne elementy przyrody nieożywionej.

ZsuiwaL zastrzega sobie prawo do moderowania treści nadsyłanych przez użytkowników, przez co rozumie się zmianę bądź całkowite usunięcie tych treści, które naruszają postanowienia niniejszej umowy EULA. Ewentualne powtarzające się naruszenia mogą skutkować nieodwołalnym odebraniem Tobie możliwości publikowania swoich treści w Aplikacji, przy czym może nastąpić to bez uprzedniego ostrzeżenia.

W aplikacji istnieje możliwość zgłaszania treści, które Twoim zdaniem mogą naruszać powyższe warunki, do czego służy ikona flagi z wykrzyknikiem znajdująca się przy każdej takiej treści. Do przesłania zgłoszenia wymagany jest zainstalowany na Twoim urządzeniu i skonfigurowany klient poczty elektronicznej. Wiadomość musi być zaadresowana na adres [email protected] albo [email protected] oraz zawierać temat świadczący o tym, że, jest to zgłoszenie nieodpowiedniej treści. Wymagane jest również zamieszczenie pełnej treści podlegającej zgłoszeniu. W przypadku większości klientów poczty elektronicznej, pod warunkiem użycia wyżej wymienionej funkcji Aplikacji, wszystkie niezbędne informacje dołączane są automatycznie.

 1. Zrzeczenie się odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU ZSUIWAL, PODMIOTY ZALEŻNE OD PRZEDSIĘBIORSTWA ZSUIWAL, LICENCJODAWCY CZY PARTNERZY, NIE MOGĄ BYĆ POCIĄGNIĘTE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA CELOWE, PRZYPADKOWE BĄDŹ BĘDĄCE NASTĘPSTWEM INNYCH ZDARZEŃ SZKODY WYRZĄDZONE W ZWIĄZKU Z DOSTĘPEM, UŻYCIEM BĄDŹ NIEPOPRAWNYM FUNKCJONOWANIEM USŁUG LUB APLIKACJI DOSTARCZANYCH PRZEZ ZSUIWAL, WLICZAJĄC W TO, LECZ NIE OGRANICZAJĄC DO: USZKODZEŃ MIENIA, UTRATY ŻYCIA LUB ZDROWIA, UTRATY WARTOŚCI, ZAKŁÓCEŃ DZIAŁANIA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH, NARUSZENIA DÓBR OSOBISTYCH I TYM PODOBNYCH.

ZE WZGLĘDU NA TO, ŻE W NIEKTÓRYCH KRAJACH/JURYSDYKCJACH NIEKTÓRE RODZAJE ZRZECZENIA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE MAJĄ MOCY PRAWNEJ, NINIEJSZE ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE W NAJPEŁNIEJSZEJ CZĘŚCI DOZWOLONEJ PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. NINIEJSZA UMOWA EULA PRZYZNAJE CI KONKRETNE PRAWA, CHOĆ MOŻLIWE JEST, ŻE MASZ INNE PRAWA WYNIKAJĄCE Z OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW, KTÓRE SĄ RÓŻNE W RÓŻNYCH KRAJACH/JURYSDYKCJACH.

 1. Dostęp do usług wewnątrz Aplikacji

Z racji swej natury Aplikacja zapewnia dostęp do usług świadczonych przez ZsuiwaL w ramach Aplikacji (w szczególności, lecz nie ograniczając do: danych pogodowych, bazy treści wygenerowanych przez innych użytkowników Aplikacji, wsparcia technicznego i tym podobnych). Wprawdzie ZsuiwaL dokłada wszelkich starań, by prezentowane dane były rzetelne, a wyżej wymienione usługi świadczone były nieprzerwanie na możliwie najwyższym poziomie, jednakże ZsuiwaL nie może zagwarantować pełnej poprawności danych oraz nieprzerwanej dostępności świadczonych przez siebie usług. Niniejszym przyjmujesz do wiadomości, że ZsuiwaL może w każdej chwili, bez uprzedniego powiadomienia, zmienić zakres świadczonych przez siebie usług lub częściowo bądź całkowicie zaprzestać ich świadczenia, bez żadnej rekompensaty dla Ciebie.

 1. Rozwiązanie\wypowiedzenie

Niniejsza umowa EULA staje się wiążąca z chwilą jej akceptacji w Aplikacji i obowiązuje do rozwiązania\wypowiedzenia. Możesz wypowiedzieć niniejszą umowę w każdej chwili, przesyłając na adres e-mail [email protected] odpowiednie oświadczenie. Wypowiedzenie przez Ciebie umowy jest Twoim prawem, a nie obowiązkiem, zatem nie jest to bezwzględnie wymagane np. podczas odinstalowywania Aplikacji.

Wypowiedzenie niniejszej umowy następuje natychmiastowo, jeśli złamiesz jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy.

W przypadku rozwiązania/wypowiedzenia umowy EULA (niezależnie, czy nastąpiło to w wyniku złożenia przez Ciebie stosownego oświadczenia, czy automatycznie z powodu złamania warunków umowy) wszelkie licencje przyznane Ci na mocy niniejszej umowy przestają obowiązywać, a Ty zgadzasz się na niezwłoczne zaprzestanie korzystania z Aplikacji i odinstalowanie jej ze wszystkich swoich urządzeń. Postanowienia, które ze względu na swój charakter mają zastosowanie nawet po rozwiązaniu/wypowiedzeniu niniejszej umowy, pozostają w mocy.

W celu ochrony szeroko pojętych interesów ZsuiwaL, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa innych użytkowników Aplikacji, w razie łamania przez Ciebie postanowień licencji EULA, ZsuiwaL zastrzega sobie prawo do umyślnego uczynienia Aplikacji bezużyteczną lub w jakikolwiek inny sposób funkcjonującą wadliwie na Twoich urządzeniach. Niniejszym przyjmujesz do wiadomości, że ZsuiwaL nie musi informować Cię o fakcie zastosowania powyższej procedury do Twojej instalacji Aplikacji. Wyłącznie w Twojej gestii leży takie korzystanie z Aplikacji, które jest zgodne z warunkami niniejszej umowy EULA.

 1. Zmiany

Niniejsza umowa EULA może zostać zaktualizowana od czasu do czasu z dowolnego powodu, o czym ZsuiwaL poinformuje przy okazji udostępnienia aktualizacji Aplikacji. Informacja zamieszczona będzie wewnątrz aktualnej wersji Aplikacji (sekcja „Lista zmian”) lub w sklepie Google Play (w sekcji związanej ze zmianami w najnowszej wersji). Jeśli nie zgadzasz się z nowym brzmieniem umowy EULA, proszę, odinstaluj Aplikację, gdyż dalsze korzystanie z niej uważane jest za akceptację wszystkich ewentualnych zmian. Nowe brzmienie umowy EULA obowiązuje bez względu na to, czy zdecydujesz się zaktualizować Aplikację do jej najnowszej wersji, o ile wersja ta będzie dostępna dla Ciebie do pobrania. W sytuacji, w której z przyczyn niezależnych od Ciebie, tymczasowo nie masz możliwości dowiedzieć się o zmianie warunków umowy EULA (wliczając w to tymczasowy brak dostępności aktualizacji Aplikacji w sklepie Google Play), obowiązują Cię dotychczasowe warunki umowy EULA dopóty, dopóki nie nabędziesz możliwości dowiedzenia się o aktualizacji umowy EULA (np. udostępniona zostanie Ci stosowna aktualizacja Aplikacji w sklepie Google Play). 

 1. Obowiązujące prawo

Niniejsza umowa EULA oraz wszelkie ewentualne spory wynikające z lub w związku z niniejszą umową EULA podlegają polskim przepisom i są interpretowane zgodnie z polskim prawem.

Zaktualizowano: 31 maja 2024 r.