EULA · Pi**na pogoda

Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego (zwana dalej „EULA”) jest prawnie wiążącym dokumentem pomiędzy Tobą a przedsiębiorstwem ZsuiwaL Lawiusz Fras z siedzibą w Polsce, ul. Sienkiewicza 23/3, 74-240 Lipiany wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem NIP 8531522563, REGON 380113066 (zwanym dalej „ZsuiwaL”).

Niniejsza umowa EULA reguluje nabycie oraz korzystanie z aplikacji Pi**na pogoda (zwanej dalej „Aplikacją”) bezpośrednio od ZsuiwaL lub pośrednio poprzez autoryzowanego przez ZsuiwaL dystrybutora, lub sprzedawcę.

Proszę uważnie przeczytać niniejszą umowę EULA przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji. Niniejsza umowa EULA zapewnia licencję na korzystanie z Aplikacji, jak również zawiera zasady świadczenia usług oraz inne ważne informacje.

Poprzez zaznaczenie pola „Akceptuję Licencję Użytkownika Końcowego i politykę prywatności” w Aplikacji i/lub korzystanie z Aplikacji potwierdzasz swoją zgodę na warunki przedstawione w niniejszej umowie EULA.

Jeżeli działasz w imieniu organizacji lub innego podmiotu prawa, potwierdzasz swoje upoważnienie do reprezentowania owego podmiotu w zakresie niezbędnym do zaakceptowania i związania się warunkami niniejszej umowy EULA. Jeżeli nie masz takiego upoważnienia lub jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej umowy EULA, nie używaj Aplikacji i nie akceptuj niniejszej umowy EULA.

Niniejsza umowa EULA ma zastosowanie wyłącznie do Aplikacji dostarczanej przez ZsuiwaL, niezależnie od tego, czy w niniejszej umowie pojawia się nawiązanie do jakiejkolwiek innej aplikacji. Niniejsza umowa EULA ma także zastosowanie do wszelkich aktualizacji Aplikacji, dodatków, usług internetowych oraz wsparcia technicznego odnośnie do Aplikacji, chyba że usługi te mają swoje odrębne postanowienia. W takiej sytuacji mają zastosowanie postanowienia specyficzne dla danej usługi.

1. Licencja

1.1 Udzielenie licencji

ZsuiwaL niniejszym przyznaje Ci osobistą, nieprzenoszalną i niewyłączną licencję na używanie Aplikacji na Twoich urządzeniach w zgodzie z postanowieniami niniejszej umowy EULA.
Nie możesz:

  • Edytować, naruszać, zmieniać, adaptować, tłumaczyć lub w jakikolwiek inny sposób zmieniać całości albo jakiejkolwiek części Aplikacji ani sprawiać, by całość albo jakakolwiek część Aplikacji stała się częścią innego oprogramowania. Nie zezwala się na dekompilację, deasemblację lub inżynierię wsteczną Aplikacji ani na próby wykonywania takich czynności wobec Aplikacji.
  • Reprodukować, kopiować, odsprzedawać lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać Aplikacji do celów komercyjnych
  • Używać aplikacji w sposób niezgodny z lokalnym, krajowym bądź międzynarodowym prawem
  • Używać aplikacji w jakikolwiek sposób, który ZsuiwaL uznaje za złamanie warunków niniejszej umowy EULA

1.2 Własność intelektualna i prawa autorskie

Aplikacja w każdym przypadku pozostaje własnością przedsiębiorstwa ZsuiwaL. ZsuiwaL zachowuje wszelkie prawa do Aplikacji. ZsuiwaL zastrzega sobie prawo do przyznania licencji na użycie Aplikacji osobom trzecim.

2. Polityka prywatności

ZsuiwaL szanuje Twoje prawo do prywatności i rozumie, jak ważna jest należyta ochrona Twoich danych. Polityka prywatności przedsiębiorstwa ZsuiwaL (zwana dalej „Polityką prywatności”) jest dostępna pod adresem: https://funnyweather.zsuiwal.com/pl/pp i ma zastosowanie do niniejszej umowy EULA. Używając Aplikacji, zgadzasz się z postanowieniami Polityki prywatności oraz ze wszystkimi postanowieniami, do których Polityka prywatności się odnosi.

3. Płatności i sprzedaż subskrypcji/odblokowań premium

ZsuiwaL może sprzedawać Ci tak zwane „subskrypcje premium” lub jednorazowe odblokowanie funkcji premium do użytku wraz z Aplikacją. Wszystkie subskrypcje/odblokowania są Ci licencjonowane w sposób ograniczony, osobisty, zbywalny, niesublicencjonowalny, odwołalny i mający zastosowanie wyłącznie do użytku niekomercyjnego.

Ważna subskrypcja premium/odblokowanie wyłącza reklamy w aplikacji (reklamy banerowe i pełnoekranowe), jak również sprawia, że Aplikacja nie przekazuje Twoich danych do reklamodawców. Subskrypcja premium/odblokowanie może dodatkowo odblokować ustawienia niedostępne dla użytkowników nieposiadających ważnej subskrypcji/odblokowania. Jednakże subskrypcja premium/odblokowanie nie powoduje zaniechania zbierania przez Aplikację danych analitycznych (aby dowiedzieć się, jakie konkretnie dane są zbierane i jak ZsuiwaL je wykorzystuje, proszę zapoznać się z Polityką prywatności).

Proszę zważyć, że wszelkie płatności za subskrypcje/odblokowania są zawsze OSTATECZNE I BEZZWROTNE.

ZsuiwaL może regulować, zarządzać, kontrolować, modyfikować subskrypcje/odblokowania w dowolnej chwili, bez uprzedniego powiadomienia.

JEŻELI OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NIE STANOWI INACZEJ, PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI, ŻE ZSUIWAL NIE MA OBOWIĄZKU OFEROWAĆ ZWROTÓW KOSZTÓW ZA SUBSKRYPCJE/ODBLOKOWANIA ORAZ ŻE NIE OTRZYMASZ PIENIĘDZY LUB ŻADNEJ INNEJ REKOMPENSATY ZA NIEWYKORZYSTANE SUBSKRYPCJE/ODBLOKOWANIA BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY UTRATA PRAW LICENCYJNYCH BYŁA UMYŚLNA, CZY NIEUMYŚLNA.

4. Treści wygenerowane przez użytkowników

Aplikacja może zapewniać opcję nadsyłania treści wygenerowanych przez użytkownika. W zamian za możliwość korzystania z Aplikacji oraz w zakresie, w jakim Twój wkład powoduje zaistnienie praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej, niniejszym przyznajesz przedsiębiorstwu ZsuiwaL wyłączne, nieodpłatne, wieczne, nieodwołalne, całkowicie zbywalne i sublicencjonowalne, międzynarodowe prawo i licencję na użycie Twojego wkładu w każdy sposób i w każdym celu, w szczególności, lecz nie ograniczając do: reprodukcji, kopiowania, adaptacji, modyfikowania, publikowania i dystrybuowania bez uprzedzenia czy rekompensaty dla Ciebie. Jeżeli obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, niniejszym zrzekasz się swoich praw do Twojego wkładu na rzecz przedsiębiorstwa ZsuiwaL oraz na użytek innych użytkowników Aplikacji. Niniejszym zastrzega się, że powyższe udzielenie licencji i zrzeczenie się praw pozostają w mocy nawet po wypowiedzeniu/rozwiązaniu niniejszej umowy.

5. Zrzeczenie się odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU ZSUIWAL, PODMIOTY ZALEŻNE OD PRZEDSIĘBIORSTWA ZSUIWAL, LICENCJODAWCY CZY PARTNERZY, NIE MOGĄ BYĆ POCIĄGNIĘTE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA CELOWE, PRZYPADKOWE BĄDŹ BĘDĄCE NASTĘPSTWEM INNYCH ZDARZEŃ SZKODY WYRZĄDZONE W ZWIĄZKU Z DOSTĘPEM, UŻYCIEM BĄDŹ NIEPOPRAWNYM FUNKCJONOWANIEM USŁUG I/LUB APLIKACJI DOSTARCZANYCH PRZEZ ZSUIWAL, WLICZAJĄC W TO, LECZ NIE OGRANICZAJĄC DO: USZKODZEŃ MIENIA, UTRATY WARTOŚCI, ZAKŁÓCEŃ DZIAŁANIA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH, NARUSZENIA DÓBR OSOBISTYCH I TYM PODOBNYCH.

ZE WZGLĘDU NA TO, ŻE W NIEKTÓRYCH KRAJACH/JURYSDYKCJACH NIEKTÓRE RODZAJE ZRZECZENIA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE MAJĄ MOCY PRAWNEJ, NINIEJSZE ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE W NAJPEŁNIEJSZEJ CZĘŚCI DOZWOLONEJ PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. NINIEJSZA UMOWA EULA PRZYZNAJE CI KONKRETNE PRAWA, CHOĆ MOŻLIWE JEST, ŻE MASZ INNE PRAWA WYNIKAJĄCE Z OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW, KTÓRE SĄ RÓŻNE W RÓŻNYCH KRAJACH/JURYSDYKCJACH.

6. Dostęp do usług wewnątrz Aplikacji

Z racji swej natury Aplikacja zapewnia dostęp do usług świadczonych przez ZsuiwaL w ramach Aplikacji (w szczególności, lecz nie ograniczając do: danych pogodowych, bazy treści wygenerowanych przez innych użytkowników Aplikacji, wsparcia technicznego i tym podobnych). Wprawdzie ZsuiwaL dokłada wszelkich starań, by prezentowane dane były rzetelne, a wyżej wymienione usługi były świadczone na możliwie najwyższym poziomie, ZsuiwaL nie może zagwarantować pełnej poprawności danych oraz nieprzerwanej dostępności świadczonych przez siebie usług. Niniejszym przyjmujesz do wiadomości, że ZsuiwaL może w każdej chwili, bez uprzedniego powiadomienia, zmienić zakres świadczonych przez siebie usług lub częściowo bądź całkowicie zaprzestać ich świadczenia.

7. Rozwiązanie\wypowiedzenie

Niniejsza umowa EULA staje się wiążąca z chwilą rozpoczęcia korzystania z aplikacji i obowiązuje do rozwiązania\wypowiedzenia. Możesz wypowiedzieć niniejszą umowę w każdej chwili, przesyłając na adres e-mail [email protected] odpowiednie oświadczenie.

Wypowiedzenie niniejszej umowy następuje natychmiastowo, jeśli złamiesz jakiekolwiek postanowienie niniejszej umowy. W takim przypadku wszelkie licencje przyznane Ci na mocy niniejszej umowy przestają obowiązywać, a Ty zgadzasz się na niezwłoczne zaprzestanie korzystania z Aplikacji i odinstalowanie jej ze wszystkich swoich urządzeń. Postanowienia, które ze względu na swój charakter mają zastosowanie nawet po rozwiązaniu/wypowiedzeniu niniejszej umowy, pozostają w mocy.

8. Zmiany

Niniejsza umowa EULA może zostać zaktualizowana od czasu do czasu z dowolnego powodu. Sugeruję regularnie odwiedzać niniejszą stronę i sprawdzać, czy nie została ona zaktualizowana, ponieważ korzystanie z Aplikacji uważane jest za akceptację wszystkich ewentualnych zmian.

9. Obowiązujące prawo

Niniejsza umowa EULA oraz wszelkie ewentualne spory wynikające z lub w związku z niniejszą umową EULA podlegają polskim przepisom i są interpretowane zgodnie z polskim prawem.

Zaktualizowano: 31 października 2018 r.